Delo v Saint-Gobain mora biti sopomenka za varno delovno okolje, v katerem vsak lahko izpolni svoj potencial, ne da bi bil izpostavljen kakršnim koli zdravstvenim ali varnostnim tveganjem. Zdravje in varnost pri delu ter varstvo okolja so dolžnost vsakega izmed nas danes in tudi vsak dan v službi pa tudi doma. Vsak mora na sebi pripadajoči ravni prispevati k večji varnostni in varovanju zdravja pri delu, z ustrezno mero se mora vključiti tudi v pobude, ki so usmerjene v skrb za okolje. Naša skupna naloga je konsistentno zmanjševanje vplivov naših aktivnosti na okolje.

OBVEZNOSTI SAINT-GOBAIN

 

Naši cilji in obveznosti, ki izhajajo iz Listine EGS, so:

  • brez delovnih nezgod;
  • brez poklicnih bolezni;
  • brez ekoloških nesreč;
  • minimalna posledica naših aktivnosti na okolje.

Saint-Gobain je pristopil h Global Compact OZN leta 2003

Za trajnostni razvoj pod pokroviteljstvom OZN. Namen pri uporabi te mednarodne mreže je skupaj prispevati k razvoju humanega in trajnostnega gospodarstva. S priključitvijo se Saint-Gobain obvezuje, da bo vključil njegovih deset načel v svojo strategijo in dejavnost.  

Leta 2009 je družba Saint-Gobain podprla programa Global Compact Caring for Climate and the Water Mandate.

PROFESIONALNOST

Profesionalnost za nas pomeni mobilizacijo najboljših sposobnosti, znanja in know-how posameznikov pa tudi poudarek na osebnem izobraževanju, kar bo ohranila na visoki ravni. To zahteva osebni interes, pripravljenost sprejeti dodeljene naloge in željo po doseganju potrebnih znanj. Predvideva osebni prispevek vsakega posameznika, zlasti na področjih varovanja okolja, zdravja in varnosti delavcev.

SPOŠTOVANJE DO DRUGIH

Spoštovanje sodelavcev je prvotni pogoj za zagotavljanje poklicnega in osebnega razvoja vsakega posameznika. V Skupini se morajo spoštovati po vsem svetu. Predvideva se sprejetje pluralnosti, spoštovanje vseh kulturnih posebnosti in vseh ljudi ne glede na njihov izvor. Izraža pripravljenost poslušati druge, obveščati, pojasnjevati in angažirati se v dialogu.

INTEGRITETA

Integriteta predstavlja strogo spoštovanje poštenosti v vseh poklicnih dejavnostih. Zlasti to pomeni, da posameznik ne daje prednosti lastnim interesom v škodo interesov Skupine in da ne zlorabi zaupanja, ki mu je bilo dano pri razpravi v okviru Skupine ali pa s tretjimi osebami, ne glede na lokalne navade. Za določene kategorije zaposlenih v Skupini, v kateri to zahteva narava njihove odgovornosti, se lahko sprejmejo posebna načela obnašanja.

LOJALNOST

Lojalnost zahteva poštenost in vljudnost pri odnosih s kolegi, z nadrejenimi, s podrejenimi in tretjimi stranmi, povezavami s Skupino. Konkretno to pomeni nezdružljivost kakršnega koli uveljavljanja lastnih interesov, ki bi bili v nasprotju z interesi družbe ali Skupine kot celote. Izpolnjevanje tega stališča predvideva upoštevanje direktiv in notranjih pravil posameznih družb in Skupine.

SOLIDARNOST

Solidarnost temelji na smislu za individualno odgovornost pri delu, ki pretehta egocentrično razmišljanje. Podpira timsko delo in najboljši mogoči prispevek vsakega posameznika z namenom doseganja zastavljenih ciljev družbe in Skupine. Nujno mora voditi do zavračanja vodilnih ali obratovalnih metod, ki vodijo prej do zadovoljitve posameznika kot do zadovoljitve interesov posamezne družbe ali Skupine kot celote.

SPOŠTOVANJE ZAKONA

Vse družbe Skupine morajo dosledno spoštovani veljavne zakone in predpise držav, v katerih poslujejo. Posebna pozornost je posvečena v nadaljevanju omenjenim področjem. Družba se zlasti izogiba kakršnemu koli ravnanju, s katerim bi bila lahko kršena predpisana načela gospodarske tekme. Načelno se vzdrži kakršne koli oblike financiranja političnih strani ali političnega udejstvovanja, vse navedeno tudi v primeru, da to lokalna zakonodaja dovoljuje. Zavrača kakršno koli obliko aktivne ali pasivne korupcije pri notranjem ali mednarodnem javnem naročanju. V vseh v nadaljevanju navedenih področjih se družba poleg drugega izogiba namernega izrabljanja lukenj ali pomanjkljivosti v zakonih in predpisih, kar bi bilo v nasprotju z načeli Skupine Saint-Gobain.

SKRB ZA OKOLJE

Družbe v Skupini so aktivno udeležene pri varstvu okolja. V svojih obratih, ne glede na njihovo lokacijo, uveljavljajo takšne oblike vodenja, ki omogočajo določiti merljive cilje na področju varstva okolja ter zastavljene pokazatelje redno ocenjevati in preverjati. Družbe se bodo trudile za povečanje ravni okoljevarstvenih pokazateljev lastnih obratov na raven najzmogljivejših obratov v Skupini, tudi ko tega lokalni zakoni in predpisi ne zahtevajo.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Družbe v Skupini posvečajo posebej veliko pozornost sprejetju vseh potrebnih ukrepov, ki so neizogibni za zagotovitev čim bolj učinkovitega varstva in zdravja pri delu. Določijo politiko preprečevanja tveganj in nadzorujejo njeno uveljavljanje. Izvajajo nadzor dejanskega stanja v odnosu do veljavnih norm. To politiko uveljavljajo do svojih zaposlenih in delavcev poddobaviteljev, če delajo v obratih, ki spadajo v Skupino. Družbe se bodo trudile za zvišanje ravni lastnih pokazateljev, ki se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu v obratih, na raven najzmogljivejših primerljivih obratov enake ravni v Skupini, tudi ko tega lokalna zakonodaja in predpisi ne zahtevajo.

PRAVICE ZAPOSLENIH

Družbe v Skupini skrbijo, da se spoštujejo pravice zaposlenih, in uveljavljajo aktivni socialni dialog z zaposlenimi. Poleg tega pa brez kakršnih koli omejitev spoštujejo naslednja načela, tudi če jih lokalna zakonodaja ne zahteva. Družba se izogiba uporabi kakršne koli oblike prisilnega ali neprostovoljnega dela oz. otroškega dela, posrednega ali neposrednega oz. prek poddobaviteljev pri njihovem delu v obratih, ki spadajo v Skupino. Izogibajo se kakršni koli obliki diskriminacije pri izbiri in zaposlovanju delavcev med delovnim razmerjem ali ob njegovem prenehanju.